Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej

Home  >>  Ogłoszenia  >>  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej

       Od lipca 2020 roku w ramach  działań budowlanych. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”  roboty budowlane ingerujący w struktury podpowierzchniowe   wykonywane są pod nadzorem archeologicznym. W miejscach znanych z kwerend historycznych wykonane zostały wyprzedzające badania wykopaliskowe. Zleca je  i finansuje  Miasto Rawa Mazowiecka oraz spółki podległe .

    Dla  pełniejszego  poznania dziejów miejscowości wykorzystuje się   różnorodne źródła historyczne, zarówno pisane jak i archeologiczne.    Historia  miasta i regionu  doczekała się już kilku encyklopedycznych i syntetycznych  publikacji  więc wydawałoby się , że została dobrze poznana.  Źródła pisane  to zwykle ograniczona liczba dokumentów znanych i publikowanych co najmniej od  wieku XIX.  Podlegają one jednak kolejnym interpretacją wnosząc systematycznie nowe  szczegóły do historii miasta i regionu. Źródła archeologiczne to dane historyczne wynikające ze znalezisk , których zasób ustawicznie wzrasta, i ta cecha je wyróżnia.

Z obszaru miasta  Rawy znane są znaleziska zabytków pradziejowych jak i średniowiecznych, wskazują one na odległe czasowo  i intensywne procesy osadnicze.

 Dla interesującej nas fazy średniowiecznej dziejów Rawy najstarsze źródła to  trzy znaleziska  gromadne ( zwane skarbami ) monet z okresu XI wieku w większości tzw. denarów krzyżowych. Znalezione one zostały  co prawda w wieku XIX ale znamy je z publikacji numizmatycznych.

     W oparciu o dane archeologiczne i źródła pisane  można przypuszczać , że dzisiejszy kształt przestrzenny  miasta  zawiera kilka istotnych elementów wskazujących, iż jest on efektem  narastania wielu co najmniej średniowiecznych składników.  Najważniejsze z nich to relikt przedlokacyjnej osady targowej, warowna rezydencja książęca  oraz czytelne  lokacyjne założenie miejskie z dobrze zachowanym rynkiem.  Przedlokacyjna osada targowa zwana później  Starym miastem  zajmuje lewobrzeżna partię miasta  na zachód od rzeki Rawki . Rezydencja książąt  to znana mieszkańcom miasta  Anielska Góra. Układ miejski z centralnym rynkiem ( Placem Piłsudskiego) powiązać możemy ze średniowieczną  lokacją.

.    

 W  2004 roku przy okazji budowy obwodnicy Rawy  rozpoznano wykopaliskowo   fragment lewobrzeżnej części miasta.( w nomenklaturze archeologicznej Rawa stanowisko 3)  Zasygnalizujemy tu dwie młodsze fazy tego stanowiska czyli  okres wczesnośredniowieczny i średniowieczny pomijając okres rzymski. Wyniki badań archeologicznych wskazują, że trwało tam intensywne osadnictwo powiązane  z przedlokacyjną osadą targową.

 Chronologia znalezisk zamyka się  w przedziale od przełomu X/XI wieku po XIV – XV wiek. Z okresu wczesnego średniowiecza pochodziło 30 obiektów, wśród nich 2 chaty, 2 doły odpadkowe, 2 paleniska, studnia z drewna dębowego o konstrukcji zrębowej oraz ślady obronnej palisady. We wschodniej części osady znaleziono dobrze zachowane resztki studni o cembrowinie drewnianej wykonanej w technice zrębowej. Analiza dendrochronologiczna określiła wiek studni na XII wiek. Pobrane próbki do badań 14C określiły wiek palisady w przedziale XI – XII w.

Siedemnaście  obiektów archeologicznych, można zakwalifikować jako późno średniowieczne, jeden z nich to pozostałości konstrukcji naziemnej, prawdopodobnie domostwa.

 Odkryto dwa budynki wzniesione w technice słupowej i jeden w technice zrębowej.  W ich wypełniskach znaleziono liczne ułamki naczyń glinianych, niektóre nadające się do rekonstrukcji. Budownictwo z omawianych faz było rozlokowane w wyższych partiach stoku niż osada z okresu rzymskiego. Bliżej koryta rzeki były rozmieszczone obiekty gospodarcze.  Można do nich zaliczyć kilkadziesiąt palenisk oraz jamy o nieokreślonej funkcji i zasobowe. W strefie starego koryta Rawki, w odległości kilkudziesięciu metrów od ostatnich obiektów gospodarczych znaleziono resztki przeprawy przez rzekę w postaci dobrze zachowanych faszynowanej drogi i pomostu drewnianego  osadzonego na palach. Prawdopodobnie odkryty fragment pomostu powstał najpóźniej w okresie  średniowiecza .

Z charakterystycznych zabytków ruchomych wystąpiły : kabłączki skroniowe z brązu, kościany grzebień do zdobienia ceramiki, ostrogi żelazne, żelazny grot bełtu kuszy. Bardzo interesujący jest zbiór fragmentów  naczyń glinianych. Obok form typowych dla Mazowsza we wczesnym średniowieczu i okresie średniowiecznym według autorów badań  można tez spotkać ułamki naczyń chronologicznie najstarszych na stanowisku, pochodzących z przełomu X/XI wieku o proweniencji  wielkopolskiej. 

   Najwcześniejsza wzmianka źródłowa wiązana z  Rawą pochodzi z 1228 r. gdy  w dokumencie księżnej Grzymisławy wymieniony został  „Boguslav de Rava”. Jako świadek na dokumencie Siemowita I z 1249 r. został wymieniony „Mutina [Męcina] filius Johannis quondam de Rava”, w  dokumencie Siemowita I z 1261 r. „domino Johanne Rava”.  Genealodzy przyjmują  że Bogusław i Jan z Rawy (ojciec Męciny) mogli być braćmi, natomiast Jan z Rawy wymieniony w 1261 r. bratem Męciny. Wszyscy  wymienieni to przedstawiciele rodu Rawitów i nie jest wiadomo czy odniesienie topograficzne „Rawa” to zawołanie rodowe  związane z rzeką czy też odnosi się do miejscowości  rodowej, którą posiadali. Sprawy identyfikacji nie ułatwia fakt, że zarówno Rawa jak i miejscowość Stara Rawa  w źródłach pisanych pojawiają się jako własność książęca, a nie prywatna rycerska. Ważna jest spostrzeżenie, że wczesnośredniowieczne znaleziska archeologiczne są starsze  co najmniej o dwa stulecia od pierwszych zapisów nazwy Rawa.

    Zespół rezydencji obronnej zwanej Anielską Górą  ( Rawa Mazowiecka stanowisko 1 i 1a) powstał  w  XIII i funkcjonował do schyłku XIV wieku. Można ten zespół grodowy określić jako wieloczłonowy.  Badania archeologiczne ujawniły 4 fazy użytkowania  zespołu. Jednocześnie z grodem i podgrodziem   funkcjonowały  jeszcze trzy osady otwarte (znane jedynie z badań AZP)  znajdujące się w jego  bezpośrednim otoczeniu.  Zlokalizowano je na wysoczyźnie na południowy zachód od grodu. Całość jest odległa o osady przedlokacyjnej i miasta o około 1,5 km.

   Wśród odkrytych tam zabytków dominują fragmenty naczyń ceramicznych – ponad 10 tys. fragmentów,  mniej liczne są pozostałości konsumpcyjne zwierzęcych kości, nieliczne militaria to groty strzał, bełtów kuszy, narzędzia to fragmenty noży, sierpów, ponadto gwoździe, haki  oraz klucz.  W grupie zabytków wydzielonych na uwagę zasługują dwie monety- srebrny brakteat krzyżacki z lat 1370-1375, srebrny grosz praski (1311–1346), kilka fragmentów naczynia szklanego oraz jubilerski młoteczek.

  Zadokumentowano pozostałości licznych budowli wzniesionych z drewna.   Znaleziono także  kilka zabytków świadczących o istnieniu w obrębie grodu budynku ceglanego.  Na obrzeżu majdanu na głębokości ok. 60 cm od powierzchni odsłonięto  skupisko gruzu ceglanego. Pod gruzem znaleziono kilka cegieł palcówek ułożonych luźno, bez zaprawy wapiennej. Cegły miały wymiary: 27,0-29,0 x 9,0-9,5 x 13,5-14,0 cm . Na podobnej głębokości wyeksplorowano kilka kamieni eratycznych i okruchów piaskowca.

 Na   jednym z fragmentów piaskowca  o długości 10 cm i szerokości od 1,5 do 5 cm zauważono ślady obróbki tworzącej  ornament geometryczno – roślinny. Centralnym motywem jest pięcioblaszkowy, stylizowany liść klonu z zaznaczonym żyłowaniem umieszczony w groszkowanym polu. Otacza go dwużyłowa plecionka z jednej strony z zachowaną pętlą, z przeciwnej  widoczny jest ślad niewielkiej woluty.  Rysunek ornamentu jest precyzyjny i wyraźny.  Rodzaj użytego surowca jak i forma ornamentu sytuują znalezisko w kręgu wytworów kamieniarstwa schyłkowo romańskiego.

Ten  skromny element wystroju architektonicznego oraz obecność cegły pozwalają domniemywać istnienia  w obrębie  grodu budynku murowanego o znaczących  cechach reprezentacyjnych.  Znalezisko zlokalizowane zostało na złożu wtórnym, może więc być destruktem  starszej budowli. Mogła ona funkcjonować od połowy XIII wieku aż po wiek XIV. Najbardziej prawdopodobne  są dwie hipotezy – detal pochodzi z  rezydencji książęcej bądź z  obiektu sakralnego. O kaplicy na rawskim grodzie wspominają źródła pisane. Jako pierwszy zbliżoną interpretację danych historycznych podał E.S. Swieżawski … „ w 1374 r. występuje Henryk prebendarz i pisarz zamku rawskiego (…) co może dowodzić istnienia kaplicy zamkowej”,  oraz w latach 1383-4 „ Henryk notariusz rawski i prebendarz kaplicy św. Krzyża w grodzie rawskim „ . Stylistyczny wymowa znalezionego w czasie prac wykopaliskowych małego fragmentu detalu architektonicznego jest zgodna z chronologią zabytków z poziomów najstarszych grodu w Rawie. Istnienie w połowie wieku XIII na  grodzie rawskim  kaplicy pod wezwaniem Św. Krzyża jest więc bardzo prawdopodobne. Pierwsza wzmianka źródłowa o Rawie, którą można z dużym prawdopodobieństwem odnosić do tzw. Anielskiej Góry, pochodzi z 1275 r. – Bolesław II wraz z matką Perejasławą wystawił tamże dokument uwalniający przypisańców dóbr klasztoru w Jeżowie z obowiązku płacenia monety. Dokument potwierdza pobyt w czasie Świąt Bożego Narodzenia co też  wskazuje na  istnienie kaplicy grodowej.

Gród był siedzibą książęcą prawdopodobnie od czasów Konrada I, potwierdzoną siedzibą Bolesława II , Siemowita II oraz Siemowita III i Siemowita  IV. Prawdopodobnie po 1385 roku rezydencją książęcą został nowo wzniesiony murowany zamek, a drewniany gród został opuszczony. W murowanym zamku kaplicy nie ulokowano.

Bolesław II  jako książe całego Mazowsza  rozbudował sieć osadniczą w swej dzielnicy . Z jego inicjatywy założono nowe osady o charakterze wczesnomiejskim na terenie południowego Mazowsza  min. Warszawę i Rawę

.

Od momentu śmierci Bolesława II (24 IV 1313) i przejęciu ziemi rawskiej przez Siemowita II rozpoczął się nowy – stołeczny okres dziejów Rawy- w 1325 r  pojawia się  tytulatura rawska Siemowita II.   Z okresu panowania tego władcy znana jest   najstarsza  wzmianka  świadcząca o tym że  Rawa była wówczas miastem jest to  rok 1321. Co więcej w tym samym dokumencie występuje kościół parafialny.

      Wystawiony wówczas dokument zawiera stwierdzenie  Actum et datum in Rava opido masovie, gnesnensis dyoecensis in eclesia parochiali .

     Miasta  powstające w średniowieczu, w tym na prawie chełmińskim wraz z lokacją przestrzenna otrzymywały i miejsce i uposażenie kościoła parafialnego. Tak stało się również w Rawie. Już w 1334 r. w źródłach wymieniony jest  Marcin rektor szkoły rawskiej i pisarz książęcy. Nieco później poznajemy wezwanie kościoła w 1360 roku  pleban kościoła św.Piotra i Pawła Henryk zamienił z księciem Siemowitem III swą wieś Konopnicę na książęcy Rzeczków. Prawo patronatu mieli władcy księstwa.  Wiadomo że w 1370 roku plebanem kościoła rawskiego był Jan. W 1429 roku wymieniony jest kolejny Jan rektor kościoła parafialnego oraz spowiednik księżnej Aleksandry. W 1437 roku rektorem kościoła jest kanonik płocki Luba.

     Charakterystyczny  układ przestrzenny ówczesnego miasta to rynek targowy z ratuszem i kramami,  z  dookolna  mieszczańską zabudową pierzejową. Z każdego rogu rynku wychodziły dwie ulice, prostopadłe do siebie, w wielkich miastach również boki rynku podzielone były ulicami.  Kościół farny najczęściej lokowany w bloku przyległym do rynkowego. Ulice  przecinały się pod kątem prostym lub zbiegały do bram miejskich.  Uliczna sieć komunikacyjna tworzyła regularne kwartały zabudowy. Część miast miała fortyfikacje  zamek ,mury, bramy i fosę z mostami. Układ taki z racji regularności zwany był  szachownicowym. Jednak tego rodzaju plan miast występuje wyłącznie wtedy gdy lokacja dokonywana jest w przestrzeni bez starszego osadnictwa. Rawa  miała już  przed lokacją starsze elementy składowe po obu stronach rzeki Rawki.

   Znaczące   przekształcenia układu przestrzennego Rawy w okresie nowożytnym powodują, że rekonstrukcja planu miasta lokacyjnego musi mieć charakter hipotetyczny. Można jednak stwierdzić , że było to miasto zachowujące owalnicowe układy – osady targowej i Starego miasta oparte o dwa mosty na rzekach  Rawce i Rylce.

Wątpliwości dotyczą   średniowiecznych fortyfikacji miejskich. O ile sprawa gotyckiego zamku  nie budzi zastrzeżeń – jest młodszy od lokacji miasta i powstał w ostatnich dekadach XIV wieku, to sprawa obwarowań samego miasta  pozostaje niewyjaśniona. Niewątpliwie murów ceglanych czy kamiennych nie było, gdyż stwierdza to wyraźnie J . Święcicki w Opisie Mazowsza na początku XVII w . Miasto miało jednak wyznaczone trwale granice   gdyż w planie rysują się wyraźnie place przedbramne i  mosty.

      W oparciu o archiwalne plany miasta  wiadomo , że kościół parafialny znajdował się w kwartale  za wschodnią pierzeją rynkową.  Zajmował znaczną część przestrzeni miejskiej. Usytuowany był prezbiterium na wschód i przyległa do niego nawą z kaplic dobudowaną od południa.  Prezbiterium było zamknięte wielobocznie . Kościół był murowany ze sklepieniami o czym świadczą przypory.  Była to więc bryła o charakterystycznych cechach stylu gotyckiego. Zgodnie z tradycją kościół otaczał cmentarz.

Wiadomo, że  Siemowit V Rawski zmarł 16 lutego 1442 i został pochowany w kościele parafialnym św. Piotra i Pawła  w ufundowanej przez braci kaplicy p.w. św. Michała

Z młodszych źródeł pisanych wynika, że przy kościele znajdowała się szkoła, dwór plebana, budynki wikarych i zabudowa gospodarcza. Pojawiają się też dane o licznych remontach i przebudowach.

      W repertorium akt wizytacji kanonicznej dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej z lat 1759-1760  znalazł się  rok 1160 jako data konsekracji kościoła w Rawie pw. św. Piotra i Pawła. Data ta dobrze koresponduje z najstarszymi znaleziskami archeologicznymi z obszaru Starego Miasta i nie można wykluczyć iż to właśnie tam znajdował się  pierwotny kościół osady targowej.

Pożar w Rawie 9 września 1765 r., pochłonął znaczną część zabudowy miejskiej  zniszczył również farę.  Przetrwała tylko kaplica i prezbiterium.  Spłonęły w pożarze elementy wystroju ołtarzy i  akta kościelne. Do  kościoła OO. Augustianów  przeniesiono trumnę  Siemowita V, a do świątyni OO. Jezuitów spiżową gotycką  chrzcielni­ce. Z czasem funkcje kościoła parafialnego przejął kościół OO.Jezuitów. Miejsce przeniesionego pochówku książęcego w klasztorze augustiańskim obecnie nie jest znane. Zachowała się natomiast wyjątkowo rzadka gotycka chrzcielnica. Ma ona wyjątkowy kształt odwróconego dzwonu wspartego na czterech nogach ozdobiona  dookolnym napisem ( maryjną inskrypcją wotywną) w dwóch rzędach w pasie  trzecim dolnym  umieszczono wizerunki ukrzyżowanego Chrystusa. Minuskulne liternictwo i stylistyka wskazują  pierwszą połowę wieku XIV jako czas powstania i  toruńskie środowisko ludwisarskie jako miejsce powstania tego wybitnego dzieła sztuki.

Zniszczony  kościół farny rosyjscy zaborcy przebudowali na cerkiew prawosławną dla żołnierzy pułku stacjonującego w Rawie. Projekt przygotował budowniczy powiatowy Antoni Kaliszewski  Prace przy adaptacji rozpoczęto we wrześniu 1869 roku     i już 17 grudnia następnego roku została wyświęcona. W środku umieszczono  ikonostas z cerkwi w Piotrkowie,  z ikoną św. Trójcy i św. Aleksandra newskiego. Po I wojnie światowej cerkiew chyliła się ku upadkowi, a główna kopuła groziła zawaleniem.  Po odzyskaniu niepodległości w 1928 roku cerkiew zburzono. W latach trzydziestych ubiegłego wieku na terenie tym utworzono skwer spacerowy. W latach pięćdziesiątych planowano budowę domu handlowego, ostatecznie powstała tam siedziba banku. W trakcie robót budowlanych zniszczone zostały fragmenty kościoła oraz liczne pochówki z cmentarza przykościelnego.

      Jesienią ubiegłego roku  rawski Zakład Energetyki Cieplnej wykonywał instalacje w przestrzeni ulicy Mazowieckiej. W związku z tym przeprowadzone zostały wyprzedzające badania archeologiczne, pierwsze na tej przestrzeni.

     W wykopach usytuowanych w osi wykopu pod ciepłociąg o łącznej  długości 50 metrów zarejestrowano pozostałości pochówków szkieletowych i relikty architektoniczne kościoła farnego. Zadokumentowano 49 pochówków w układzie anatomicznym, ale o różnej kompletności zachowania. Wstępnie wydzielono  szczątki dzieci, oraz dorosłych  kobiet oraz mężczyzn . Pochówki pochodziły z cmentarza przykościelnego oraz z wnętrza nawy kościoła. Nie stwierdzono obecności komór grobowych.  Pochówki najpłyciej zalegały na południowym skraju cmentarza na głębokości 70 cm o, najgłębsze znajdowały się na 140 cm. od powierzchni chodnika.  W wykopach natrafiono  także  na liczne  rozproszone szczątki pozbawione układu anatomicznego.  Dość liczny zespół pozwolił na ciekawe obserwacje dotyczące chorób trapiących dawnych mieszkańców Rawy. Wstępnie rozpoznano ślady zmian reumatycznych, zabliźnionych złamań  a na jednej z kości ślady cięcia najpewniej zabiegu chirurgicznej amputacji kończyny dolnej.  Układ stratygraficzny znalezisk  tworzył tzw. warstwę cmentarzyskowa, gdzie pochówki młodsze naruszają bądź niszczą  starsze. Czytelne były zaburzenia i zniszczenia przez wykopy budowlane. Ruchomy materiał zabytkowy to fragmenty odzieży, okuć trumiennych, nieliczne dewocjonalia -medalik i krzyżyk. Ciekawą grupą są znaleziska monet. Część z nich znajdowała się w jamach grobowych , a część poza nimi bez kontekstu zespołu grobowego. Najstarsze to półgrosz Władysława III Jagiełły,  siedem  tzw. denarków jagiellońskich, oraz monety z XVI i XVII wieku w przewadze szelągi Jana Kazimierza zwane boratynkami. Znaleziska te stanowią ciekawy przykład dość  zawiłych zwyczajów pogrzebowych.  Przez archeologów określane są jako obol zmarłych lub obol Charona . To nawiązanie do antycznej tradycji gdy moneta stanowiąca formę zapłaty za usługi dla duszy w zaświatach. W mitologii greckiej Charon przewoził dusze zmarłych swą łodzią przez podziemną rzekę Styks do Hadesu. W   średniowieczu  polskim wyposażanie zmarłego w monetę  było  też dość powszechne, ale zmieniła się tego zwyczaju przyczyna. Moneta, zazwyczaj umieszczana w ustach  lub dłoni zmarłego, miała zatrzymać go w grobie i nie pozwolić na  powrót do świata żywych. Byłby to więc  średniowieczny  zabieg antywampiryczny o dość odległej konotacji antycznej.  Zapewne to   lęk przez zmarłymi   powodował że  praktyki wyposażania zmarłych w monety  trwały jeszcze w XVII i XVIII w.

    Medalik znaleziony przy szkielecie dziecięcym  na skraju cmentarza pochodzi ze schyłku wieku XVIII i świadczy iż mimo zniszczenia kościoła farnego funkcjonował cmentarz grzebalny.

      Na przebadanym obrzeże natrafiono również na trzy fundamenty, kamienno ceglany oraz ceglany, które związane są z dawnym kościołem p.w. Św. Piotra i Pawła.  Mają one cechy gotyckie i pochodzą z partii nawowej i prezbiterialnej. W tej ostatniej możliwa jest obecność krypty grobowej. Pozyskane fragmenty detalu budowlanego to fragmenty gotyckich cegieł z charakterystycznym bruzdowaniem oraz niewielkie okruchy piaskowca. Parametry metryczne cegieł użytych do budowy kościoła sugerują jego średniowieczną  metrykę. Najstarsze dane kartograficzne i   układ fundamentów wskazują, iż była to potężna świątynia  z  wielokątnym prezbiterium o szerokości około 15 metrów i nawą  o długości około 34 metrów i szerokości zbliżonej do prezbiterium. Rzut taki niektórzy badacze kojarzyli z budowlą halową być może trójnawową z tzw. obejściowym prezbiterium.   Zadokumentowano ślady przebudowy na cerkiew prawosławną, która wykorzystała część prezbiterialną ale partia  nawowa była znacznie krótsza od strony zachodniej dostawiono wieże.

  Nie zarejestrowano w trakcie badań  pozostałości po drewnianej świątyni. Interwencyjny charakter prac badawczych  powodował ograniczenia przestrzeni eksplorowanej. Nie pozwala to na pełną rekonstrukcję rzutu kościoła i jego dziejów budowlanych, ale stwarza podstawy do dalszych badań archeologicznych.

 Materiał zabytkowy pozyskany w czasie prac wykopaliskowych jest obecnie opracowywany, szczątki kostne po ekspertyzie antropologicznej zostaną ponownie pochowane w kryptach kościoła farnego. Szczątki dawnych parafian wrócą do ich świątyni.

    Staraniem Urzędu Miasta miejsce cmentarza i kościoła farnego ma być oznaczone kamiennym głazem i co więcej będzie to w siedemsetną rocznicę pierwszej wzmianki źródłowej o kościele parafialnym.

Opracował: dr Zbigniew Lechowicz

Data: 28 października 2021, Wstawione przez: , w Ogłoszenia, Możliwość komentowania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej została wyłączona
Skip to content