Efektywność energetyczna

Home  >>  Efektywność energetyczna

Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r.
o efektywności energetycznej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 831; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 468) i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych.

Efektywność energetyczna w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (art. 2 ust. 3) to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu;

Środki poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej  art. 6 ust. 2), to:

 1. Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 2. Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 3. Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
 4. Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów ((Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i2127 oraz z 2021 r. poz. 11);
 5. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji
  w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);
 6. Realizacja gminnych programów niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. w spieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412).

Informacje o charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń[1]

Etykieta energetyczna jest oznakowaniem unijnym, które funkcjonuje od 1995 r.

Według badań Komisji Europejskiej 79% konsumentów europejskich korzysta z niej przy zakupie urządzeń elektrycznych. Obecna klasyfikacja efektywności energetycznej jest dla konsumentów nie do końca przejrzysta.
Z tej przyczyny w 2017 r. Komisja przyjęła rozporządzenie zmieniające system etykietowania energetycznego, obejmujące: powrót do dobrze znanej i skutecznej skali „od A do G” dla produktów oraz procedurę przeliczania skali dla każdego z produktów. Dzięki nowej etykiecie konsumenci otrzymają bardziej zrozumiałe, prostsze i spójne informacje, które ułatwią im rozpoznanie najbardziej efektywnych energetycznie produktów.

Co nowego jest na etykietach energetycznych?

 • od 1 marca 2021 r. dla 5 grup  produktowych tj. lodówki, zamrażalki, urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej (np. szafy chłodnicze
  w supermarketach), pralki, pralko-suszarki, zmywarki do naczyń oraz telewizory i monitory (wyświetlacze elektroniczne o powierzchni powyżej 100 cm2).
 • od 1 września 2021 r. dla źródeł światła czyli oświetlenia.

[1] Informacja przygotowana na podstawie materiałów informacyjnych Ministerstwa  Klimatu i Środowiska; więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/efektywnosc-energetyczna.

Skip to content