DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Home  >>  DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Deklaracja dostępności Zakładu Energetyki Cieplnej

Spółka z o.o. w Rawie Mazowieckiej

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Solidarności 2a 96-200 Rawa Mazowiecka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Rawie Mazowieckiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak skrótów klawiaturowych
 • wśród opublikowanych zdjęć kilkanaście nie posiada opisu alternatywnego – opisy będą sukcesywnie uzupełnianie
 • Część plików udostępnionych w formacie PDF i opublikowanych przed 23 września 2020 r. nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Stefaniak.
 • E-mail: zec@zecrawa.pl
 • Telefon: 468142538

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
 • Adres: Rawa Mazowiecka 96-200
  ul. Solidarności 2a
 • E-mail: zec@zecrawa.pl
 • Telefon: 468142538

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoby niepełnosprawne mogą załatwiać osobiście sprawy w urzędzie. Obsługa interesanta odbywa się w wyznaczonym, dogodnym miejscu.

Drzwi wejściowe do budynku Zakładu Energetyki Cieplnej pozwalają na przejazd wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – tel. +48 46 814 25 38.
Do Zakładu Energetyki Cieplnej można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji.

Przed budynkiem Zakładu Energetyki Cieplnej funkcjonuje parking. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z biurem poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: zec@zecrawa.pl, bądź na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

Data publikacji: 2022-03-21

Skip to content