Jak zostać naszym Klientem?

Home  >>  Jak zostać naszym Klientem?

Procedura przyłączenia obiektu do miejskiego systemu ciepłowniczego

O przyłączenie budynku (obiektu) do miejskiej sieci ciepłowniczej może wystąpić do naszego przedsiębiorstwa każda osoba fizyczna lub prawna użytkująca dany obiekt na podstawie posiadanego tytułu prawnego. Użytkownikiem- wnioskodawcą może być: właściciel obiektu, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Przebieg procesu przyłączania nowego obiektu do sieci ciepłowniczej przedstawiony w postaci schematu:

asd

Etap 1:

Pobierz oraz wypełnij Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej Wniosek o podłączenie węzła cieplnego obiektu do sieci ciepłowniczej. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Zakładu Energetyki Cieplnej ul. Solidarności 2A w Rawie Mazowieckiej.

Etap 2:

Wraz z warunkami przyłączenia do sieci ciepłowniczej otrzymujesz projekt umowy o przyłączenie. Warunki przyłączenia określają dane wyjściowe oraz wymagania techniczne umożliwiające przystąpienie do prac projektowych. Warunki przyłączenia zazwyczaj odnoszą się do szczegółów związanych z projektowaniem przyłącza cieplnego oraz węzła cieplnego. a niekiedy dotyczą  rozbudowy odcinka sieci ciepłowniczej. Następnie wykonywane jest przyłącze oraz węzeł cieplny zasilający obiekt.

Etap 3:

Odbiorca występuje z wnioskiem o rozpoczęcie dostaw ciepła. Na dostawę ciepła do obiektu Klient zawiera umowę z Zakładem Energetyki Cieplnej w sposób i terminie określonym w umowie o przyłączenie. Następnie ZEC dokonuje rozpoczęcia dostawy ciepła zgodnie z zapotrzebowaniem mocy cieplnej, będącym załącznikiem do umowy. Czynność ta kończy proces przyłączania, po czym pieczę nad odbiorcą ciepła spełnia Dział Eksploatacji przedsiębiorstwa.

Skip to content