RODO

Home  >>  RODO

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych
przez Zakład Energetyki Cieplnej sp z o.o

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej nazywane Rozporządzeniem)

1. Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. – administrator Państwa danych osobowych, dane kontaktowe Urzędu i naszego inspektora ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. mający siedzibę w Rawie Mazowieckiej, kod pocztowy 96-200, ul. Solidarności 2a, NIP 835-10-67-790; REGON 750030687; KRS 0000151931 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Łodź-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, strona: www.zec.home.pl. Możecie Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pisząc – najlepiej z dopiskiem „Inspektor danych osobowych” – na adres pocztowy Spółki lub adres elektroniczny: iodo@zec.home.pl. Możecie Państwo też skorzystać z numeru telefonu: (46) 814 25 38

2. Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

W zdecydowanej większości przypadków przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu przygotowania dla Państwa oferty, wykonania umowy, administrowania umowami i ich wykonywania, w celach marketingowych.

Państwa dane osobowe Spółka będzie przetwarzała zatem na podstawie:

 1. wyrażonej przez Państwa zgody np. w celach marketingowych,

 2. gdy będzie to niezbędne do wykonania umowy, której będą Państwo stroną lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia dla Państwa oferty,

 3. gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce;

 4. gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, takich jak marketing bezpośredni usług własnych lub zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia Spółki.

Jeżeli Spółka będzie przetwarzała Państwa dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzał dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania Państwa lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej to będzie mogła to zrobić jedynie, gdy:

 1. wyrażą Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,

 2. będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Spółkę lub Państwa, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem polskim, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa polskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia Państwa praw podstawowych i interesów;

 3. będzie to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem, iż będą przetwarzane przez osobę podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej;

 4. będzie to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony Państwa praw podstawowych i interesów.

Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa Spółka może dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem polskim przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia Państwa praw i wolności.

6. Jakie są rodzaje przetwarzanych danych?

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. przetwarza Państwa dane w zakresie niezbędnym do wykonania czynności wchodzących w zakres działalności Spółki, obejmujących w szczególności wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, roboty budowlane specjalistyczne, handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami, magazynowanie i przechowywanie towarów, działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.. Dane te obejmują:

 1. dane umożliwiające Państwa identyfikacje, w tym:

imię i nazwisko

adres zamieszkania lub pobytu,

numer ewidencyjny PESEL,

Numer Identyfikacji Podatkowej,

seria i numer dowodu osobistego,

numer telefonu,

adres e-mail.

Ponadto Spółka może przetwarzać inne przekazane przez Państwa dane osobowe, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane
w celach opisanych w tej informacji.

7. Jakie wyróżniamy kategorie odbiorców danych?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:

a) którym przekazanie danych jest niezbędne do wykonania usługi

b) które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,

c) którym dane mogą być też przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia,

d) które prowadzą świadczą usługi na rzecz Spółki tj. usługi księgowe, prawne lub informatyczne.

8. Jak długo Spółka będzie przetwarzała Państwa dane?

Okres przetwarzania Państwa danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Spółkę, zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, a także zgód i innych złożonych przez Państwa oświadczeń. Spółka będzie przetwarzała Państwa dane związane z:

  1. wykonywaną działalnością, w szczególności w zakresie zawartych z Państwem umów, przez okres ich trwania, a następnie wygaśnięcia zobowiązań z niej wynikających w tym zobowiązań prawno-podatkowych, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;

  2. zgodą Państwa – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku – do czasu odwołania przez Państwa zgody;

Wspomniane okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ale nie pozbawia to prawa Spółki do przetwarzania danych w innym celu lub z innej podstawy prawnej. Mogą Państwo zawsze wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.

9. Jakie prawa przysługują Państwu wobec Spółki.

Przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania od Spółki dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Spółkę.

  3. przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Dla przeniesienia danych z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie Państwa zgody lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami.

Wnioski w sprawie realizacji praw mogą Państwo składać pisemnie lub drogą elektroniczną. Składanie takich wniosków telefonicznie będzie dopuszczalne, o ile Spółka dla realizacji danego uprawnienia udostępnia taki proces, uwzględniając wymogi weryfikacji Państwa tożsamości. Spółka może żądać doprecyzowania informacji lub czynności, których dotyczy żądanie. Realizując żądanie przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, Spółka przekazuje je informując Państwa o użytym formacie elektronicznym lub nośniku.

10. Do jakiego organu możecie Państwo wnieść skargę.

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Czy musicie Państwo podać dane osobowe?

W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do jej zawarcia. Przepisy prawa mogą wprowadzać wymóg podawania danych w celu w nim opisanym (np. identyfikacji lub weryfikacji). Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej czynności. Jeśli Państwo nie podacie danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym przez Spółkę zgodnie z jej procedurami lub przepisami prawa, Spółka może nie zawrzeć umowy lub nie wykonać czynności.

Wyrażenie przez Państwa każdego typu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach dla wykonania umowy konieczne może być przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania. Jeśli odmówicie Państwo udzielenia takiej zgody/upoważnienia albo je wycofacie, może to mieć wpływ na zawarcie lub wykonanie umowy z podmiotem trzecim lub określonej czynności, o ile przekazanie tych danych jest konieczne dla zawarcia lub wykonania danej umowy lub określonej czynności.

12. Czy wobec Państwa będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany?

W oparciu o Państwa dane osobowe Spółka nie będzie podejmowała wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Skip to content